Ökat antal studenter – och minskat antal jobb

Antalet sökande till universitet och högskolor har under loppet av ett år ökat med nära en femtedel. En stor del av dessa är troligen varslade och uppsagda som har att välja mellan arbetslöshet eller studier – studier som riskerar mynna ut i arbetslöshet och studieskulder.

Paralleller kan dras till den ekonomiska krisen i början av 90-talet, då 300 000 jobb för ungdomar försvann. För många blev studier ett sätt att fly arbetslösheten. Under loppet av några år fördubblades antalet studieplatser från 190 000 till närmare 400 000. Detta var också ett sätt för makthavarna att gömma en del av den rådande massarbetslösheten i statistiken.
– Faktum är dock att nyutexaminerade studenter är en av de grupper som har svårast att få jobb, säger Marie Bergqvist, bibliotekariestuderande och medlem i Socialistiska Studenter.
– En undersökning som gjordes 2005 visar att 1 av 4 fortfarande är utan arbete ett år efter avslutade studier. Och av dem som får jobb är det endast 1 av 3 som får anställning inom sitt utbildningsområde.  
Efter att undersökningen gjordes kom en period då högkonjunkturen ledde till att det blev lättare för vissa att hitta ett jobb. I och med den ekonomiska krisen ser läget återigen mörkt ut. Mörkare än på länge. Exempelvis kastar nedskärningar inom kommun och landsting långa skuggor över anställningsmöjligheterna för nyutexaminerade sjuksköterskor och lärare de närmaste åren.
– Västerbottens läns landsting har anställningstopp och planerar att skära ned med 300 miljoner de närmsta 2-3 åren, säger Marie Bergqvist. I Västernorrland är läget ännu dystrare – 500 tjänster hotas på Sundsvalls sjukhus och en tredjedel av personalen på Örnsköldsviks sjukhus ska bort.

Den kraftiga ökningen av studerande bidrar dessutom till att dränka en redan hopplöst översvämmad bostadsmarknad. Studentkåren i Lund har gått så långt att man uppmanar studenter att inte söka sig till Lund på grund av bostadsbristen. Dessutom är hyrorna ofta för dyra, en starkt bidragande faktor till att många studenter tvingas slita med extrajobb för att klara sin ansträngda ekonomi.

Socialistiska Studenter står för studielön och allas rätt till bostad och gratis utbildning. Alla – även de som kommer från hem utan studietradition – ska ha rätt till att studera. Men studier ska inte vara något man tvingas till i brist på ett riktigt jobb.
– Alla som påbörjar en utbildning ska också ha rätt till arbete efter examen, säger Davis Kaza, tidigare ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå Studentkårs fullmäktige. Detta skulle förstärka kopplingen mellan arbetsliv och utbildningens innehåll.
– Det skulle dessutom bidra ytterligare till att minska den sociala snedrekryteringen, fortsätter Davis Kaza. Dåliga lånevillkor och osäkerhet om framtida arbete är två skäl till varför fler barn till högre tjänstemän söker sig till högskolan än barn från arbetarhem.  
Men detta omöjliggörs av det rådande kapitalistiska systemet. Under högkonjunkturen gjorde hårdare vinstkrav att många arbetsplatser genomförde nedskärningar som bl a lett till att man inte kunnat ta emot praktikanter eller att praktiken blivit undermålig.
– Nu gör den ekonomiska krisen att nedskärningar och personalindragningar ökar ytterligare, säger Davis Kaza. Samtidigt har de svenska storföretagen och bankerna fortsatt ge miljardbelopp i aktieutdelningar.

Ska alla garanteras arbete efter utbildning måste det ske en omfördelning av de ekonomiska resurserna i samhället. Storföretag och banker måste tas över av samhället under demokratisk kontroll. Detta skulle möjliggöra satsningar på höjd kvalité i grundutbildningen.
Men även en upprustning av den offentliga sektorn och industrin, vilket är en förutsättning för att kunna garantera arbete efter studierna.

Robert Jansson

Rösta på ArbetarInitiativet i EU-valet 7 juni

Socialistiska Studenter uppmanar en röst på ArbetarInitiativet i EU-valet den 7e juni

ArbetarInitiativet är det enda riktiga vänsteralternativ som ställer upp i valet och listan utgörs av oberoende fackliga aktivister tillsammans med medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistiska Partiet.  Läs mer på www.arbetarinitiativet.se, nedan finner ni Arbetarinitiativets valplatform.ArbetarInitiativet

Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimatet

Nu är det nog! Någon måste våga säga sanningen. Kapitalismen som nyss framställdes som oövervinnerlig och firade triumfer i alla etablerade politiska läger störtar samhället i fördärvet.

När vår jords samlade krafter borde ansträngas för att möta klimathot och världsfattigdom kollapsar det system som byggts på det rika fåtalets vinstjakt. Massarbetslöshet, sociala nedskärningar och rädsla för framtiden drabbar alltfler. I världspolitiken ökar riskerna för stormaktskonflikter och krig om energi och knappa resurser. Här hemma varslas tiotusentals arbetare, vård och omsorg skärs ned, skolan sparas sönder, pensionärer blir fattigare.

Det politiska etablissemang som nyss hyllade eller anpassade sig till den så kallade kvartalskapitalismens dagordning står handfallet. Den borgerliga alliansregeringen pumpar miljarder skattekronor till bankkapitalet och låter arbetarna i produktionen ta smällen. “Oppositionen” i riksdagen saknar alternativ och lovar hålla fast vid budgetdisciplin och utgiftstak.

Men dagens kapitalistiska kris är ingen liten svacka som snart är förbi. Det handlar om en djup systemkris som bara kan jämföras med depressionen på 1930-talet.

Den kan inte lösas genom ännu mer av det som ledde fram till kraschen; att göda finanskapitalet på samhällets och löntagarnas bekostnad.

Runt om i Europa – från Grekland till Island, från Frankrike till Lettland – växer motståndet mot försöken att vältra över finanskrisens kostnader på arbetarna och låginkomsttagarna. Men också medvetenheten hos alltfler om att finanssystemet och kapitalismen står i vägen för rimliga mänskliga lösningar. I Sverige har vi hittills bara sett begränsad kamp - sopstrejk, lärardemonstrationer, vårdprotester. Fackföreningsledningarna har än så länge inte organiserat någon som helst kamp för jobben. Passiviteten ökar risken för rasism och rasistiska partier.

Inför årets val till Europaparlamentet samlas därför en opposition underifrån på europeisk nivå för att sprida budskapet att kapitalismen måste bort för att jobben, välfärden och klimatet ska kunna räddas. Som en del av denna europeiska antikapitalistiska budkavle, med det franska Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA) som en viktig inspirationskälla, har vi beslutat att föra fram en svensk antikapitalistisk kandidatur i årets EU-val. Vi vill med denna kandidatur sprida det växande europeiska motståndet och understryka behovet av nya kämpande arbetarpartier. Vi vill lyfta fram både behovet och möjligheten av att bryta kapitalismens förödande grepp och sätta, som det en gång hette, folkets väl före storfinansens.

KAMP FÖR JOBBEN – STOPPA VARSLEN – ALLA KVAR I PRODUKTIONEN! - KLIMATOMSTÄLLNING

 • Uppsägningar och nedskärningar måste omedelbart stoppas. Staten ska garantera jobben under omställning till samhällsnyttig och hållbar produktion. Istället för uppsägningar, dela på jobben genom arbetstidsförkortning utan lönesänkning.
 • Facklig vetorätt mot avsked och kontroll över bolagsvinster och företagsledning. Stopp för bonusar, fantasilöner och aktieutdelningar.
 • Förstatliga Volvo och SAAB under demokratisk löntagarkontroll - för omställning av fordonsindustrin till klimatanpassade alternativ.
 • En krisplan för demokratisk och snabb klimatomställning av hela transportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och höghastighetståg. Utbyggd och fri kollektivtrafik.

UTVECKLA DEN GEMENSAMMA VÄLFÄRDEN – STOPP FÖR NEDSKÄRNINGAR OCH PRIVATISERINGAR!

 • Bryt den ekonomiska politikens tvångströja; massiva statliga och kommunala satsningar på offentliga arbeten inom vård, skola, omsorg, kollektivtrafik, fritid och kultur. 200 000 jobb behövs!
 • Återta privatiserade verksamheter i offentlig regi, satsa på skolan, högskolan och vuxenutbildningen – nej till högerns elitskolor och religiösa privatskolor .
 • Stoppa privatiseringen av sjukhus, vårdcentraler och ojämlika ”vårdval” – för en rättvis och offentlig vård, de mest behövande först!
 • Renovera miljonprogrammets bostäder på hyresgästernas villkor, energi- och klimatanpassa, stopp för utförsäljning av allmännyttan, återinför bostadsstödet, nej till alla former av marknadshyror, bygg billiga hyreslägenheter för unga.
 • Klimatomställ trafikpolitik och stadsplanering. Energisektorn under samhällskontroll för förnyelsebara, rena energikällor och hushållning istället för kärnkraft.

OMFÖRDELA ÖVERFLÖDET – NEJ TILL FATTIGDOM – MÄNSKLIGA LIVSVILLKOR FÖR ALLA

 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent, höj taket och sänk avgifterna. Bort med karensdagar.
 • Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa – rätt till sjukskrivning, förtidspension och delpension för dem som slitits ut.
 • Kamp för höjda kvinnolöner och lägsta löner – ingen med heltidsarbete ska tjäna mindre än 18 000 kr i månaden. Höj socialbidragen.
 • Dra tillbaka sänkningen av pensionerna, riv upp ”pensionsreformen” och återskapa ett solidariskt system. Tryggad ålderdom ska inte göras till spekulationskapital på börsen.
 • Förstatliga banksystemet, inte skulderna – demokratisk planering av resurserna för samhällsnytta och klimatomställning.
 • Solidariskt skattesystem för att dela på bördorna – skatt efter bärkraft. Återställ förmögenhetsskatten. De rika måste betala sin egen kris!

FÖRSVAR AV ARBETSRÄTT - MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

 • Försvara de fackliga rättigheterna – bekämpa Vaxholmsdomen, slå vakt om kollektivavtalen, inga kompromisser om strejkrätten.
 • Bekämpa växande ojämlikhet, arbetarförakt, kvinnoförtryck, homofobi och rasism.
 • Stopp för chefsbonusar, fallskärmar och elitisering, minska löneklyftorna. Samma löne-, sjuk- och pensionsvillkor för politiker som för väljarna.
 • Lika lön oavsett kön. Stoppa våldet mot kvinnor. Öka stödet till kvinnojourerna.
 • Kamp mot diskriminering - för hbt-satsningar och ökad tillgänglighet för funktionshindrade.
 • Återinför asylrätten, stoppa jakten på papperslösa invandrare – rätt till sjukvård, skola och avtalsenliga löner – och ett liv utan rädsla för utvisning.
 • Stoppa rasismen och rasistpartier i EU-valet.
 • Utvidga demokratin – nej till FRA-lag och övervakningssamhälle. Ungdomar behöver frihet och framtidstro – inte mer överhetskontroll

NEJ TILL EU - INTERNATIONELL SOLIDARITET FÖR FRED OCH KLIMATKAMP

 • Nej till Lissabonfördraget och kapitalets EU/EMU. Inget svenskt deltagande i EU:s armé och NATO:s militärallians. Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan.
 • Solidaritet med Gaza – för ett fritt Palestina. Åtala Israels krigsförbrytare.
 • Mot imperialism, fundamentalism, islamofobi och antisemitism – för mänskliga rättigheter och internationell solidaritet mellan alla världens förtryckta.
 • Vi har bara en jord! Militarismens miljarder till global klimatkamp och livsmedelsproduktion mot världsfattigdomen.

EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG – FÖR ETT NYTT ARBETARPARTI

 • Återupprätta arbetarrörelsens demokratiskt socialistiska ideal och motstånd mot kapitalismen i samverkan med den nya europeiska antikapitalistiska rörelsen.
 • För demokratiska och kämpande fackföreningar i medlemmarnas händer. Medlemsomröstning om avtalen. Fackliga företrädare ska inte ha högre löner än dem de företräder.
 • För ett nytt kämpande arbetarparti – kvinnor och män, unga och äldre, svensk- och utlandsfödda – i en ny global rörelse mot massarbetslöshet, fattigdom och klimatkris. En annan värld är möjlig. Men då krävs masskamp för att avskaffa kapitalismens rovdrift.

Mot kapitalets EU - för ett demokratiskt och socialistiskt Europa


6000 demonstrerade i Malmö mot Israel

Runt 6000 personer deltog på lördagen i demonstrationen mot Davis Cup-matchen mot Israel i Malmö. Oroligheter utbröt, men det stora flertalet av demonstranterna deltog aktivt för att bua ut och agera mot de våldsverkande demonstranterna.

Flera tal hölls till en början på samlingspunkten på Stortorget däribland Lars Ohly, Per Gahrton och Dror Feiler. En och en halv timme efter samlingen, vid 12.30, började marschen mot arenaområdet med talkörer som "jalla, jalla, muren ska falla" och "nummer ett bland terrorister, Israels försvarsminister".

Väl vid slutpunkten sprang runt 200 personer i det svarta blocket ur demonstrationståget och attackerade bepansrade polisbussar med stenblock, fyrverkeripjäser, sparkar och slag. Flera demonstranter försökte att ingripa mot de som genomförde attacken men blev själva attackerade med slag och sparkar.  Den överväldigande fredliga majoriteten av demonstranterna som stod framför scenen riskerade att bli måltavla för polisattacker när huliganerna sprang in i demonstrationen igen. Detta orsakade kaos, men med snabbt och beslutsamt handlande ingrep RS:are och andra för att blockera vägen för polisens anstormning. Demonstranter som tillsammans med arrangörernas funktionärer fortsatte att under en dryg timme hålla ställningarna blev måltavlor för hemmagjorda bomber som militanta autonoma kastade mot polisen.

Media rapporterar om nervositeten hos en polis som hoppade ur piketbussen och drog sitt tjänstevapen mot aktivisterna.

Under dagen rapporteras om 91 omhändertagna och 9 gripna, men antalet gripanden kan öka under kvällen och de närmaste dagarna. Källor anger att polisen vid flera platser i Malmö ringat in och omhändertagit helt oskyldiga demonstranter.

Ett gäng höll även denna dag en pro-israelisk demonstration några hundra meter bort på Gustav Adolfs torg, vilket enbart kan uppfattas som ett försök att provocera.

Massmedias rapportering av demonstrationen infriade helt förväntningarna - man rapporterade enbart om kaos och kravaller och ytterst lite om den massiva demonstrationen. Ingenting nämns i några medier om att fredliga demonstranter ingrep mot huliganer. Sydsvenskan vänder och vrider på resonemanget i ett försök att misskreditera demonstrationen med följande meningar: "Men de få som dök upp, runt 6000 personer totalt, var desto mer våldsamma - i alla fall en liten grupp av dem."

Förringandet av proteströrelsen har fortsatt från både politiker och borgerlig media. Efter att det samlats några demonstranter utanför arenan även på fredagen för att protestera mot den inledande matchen rapportera TV 4 följande: "Den väntade protestaktionen vid Davis Cup-matchen i Baltiska hallen i Malmö har uteblivit och bara en liten grupp demonstranter finns utanför spelarenan". TV 4 försöker här att blåsa upp riskerna för kravaller och oroligheter både gällande fredagens protest samt lördagens stora demonstration.

Jan Björklund (Fp) fortsätter högerpolitikernas attacker med ihåliga argument mot alla som uttalat stöd för proteströrelsen och försöker framställa de israeliska spelarna som offer. Björklund har hittills inte nämnt ett ord om att det palestinska folket fallit offer för Israels armé.

Polisen och massmedia har spelat en betydande roll i att skrämma bort demonstranter genom skrämselpropagandan inför demonstrationen. Man har samtidigt lockat opolitiska bråkmakare och våldsverkare att delta.
- För oss spelar det ingen roll om aktivisterna kommer från Sverige eller något annat land, vi är beredda, säger polisens informationsansvarige, Charley Nilsson till DN, vilket enbart kan uppfattas som att han dels vill skrämmas med farliga demonstranter som "inte kommer från Sverige", dels vill provocera demonstranterna.

Flera av polisens talespersoner berömde i efterhand arrangörernas vakter för att man lyckats att något lugna de våldsamma demonstranterna och förhindra fler konfrontationer mellan demonstranter och polis. Detta kan tillskrivas många av demonstranterna, däribland RS:s medlemmar, som höll fast vid att demonstrationen var en protest mot Israels krig, inte ett tillfälle att orsaka onödiga bråk. Med hjälp av en fysisk blockad med armkrokskedjor lyckades man hålla isär huliganerna från polisen. Flera bomber kastades även då, men denna gång behöll polisen trots allt lugnet.

Den våldverkande delen av den autonoma rörelsen denna dag måste starkt kritiseras, det var uppenbart att demonstrationens arrangörer och de flesta deltagare var kritiska till deras agerande.
- Vi stoppar inga krig i Mellanöstern genom att starta krig här, sa en av de fredliga demonstranterna, riktat mot de våldsamma demonstranterna.

En del av våldsverkarna var förortsungdomar. Att de uttryckte sitt hat mot polisen i from av fysiska attacker kan till stor del tillskrivas den rasism som frodas inom poliskåren och som polisledning och politiker, trots de rasistiska attackerna i det skandalösa videoklippet, vägrat att agera emot.

Flera media påstod i veckan att nazister skulle delta i demonstrationen. Detta rykte var ytterligare ett sätt stämpla demonstrationen. Men inga nazister syntes till i Malmö idag.

Ammar Khorshed
SST Malmö


Höj studiemedlen nu!

Sveriges studenter är en samhällsgrupp i kris. Enligt konsumentverket bör en skälig studentbudget ligga på ungefär 8292 kronor vilket är 800 kronor över dagens studiemedel.Hundratusentals svenskar lever alltså på en inkomst som inte ens med den stramaste studentbudgeten kommer i närheten av att täcka deras vardagliga behov.

 ”För att långsiktigt skapa välstånd och trygghet anser Moderaterna att Sverige är beroende av en högre utbildning och forskning i världsklass.” Detta är stora och vackra ord men dom fyller tyvärr inte våra gapande studentplånböcker. Den höjning av studiemedlen som Sveriges högerregering gett oss studenter kan inte ses som annat än en skymf. Vid första anblicken kan det verka som att en höjning av studiemedlen med 328 kronor per månad är en kännbar höjning och det är även på detta sätt regeringen lyfter fram sitt budgetförslag. Men det visar sig snart att detta är långt ifrån sanningen, för om man räknar bort den inflation som rådde vid tidpunkten för regeringens förslag så slutar det hela med att studiemedlen är fullkomligt oförändrade.

Denna skymf av en ytterst utsatt samhällsgrupp blir inte mildare av att regeringen samtidigt strör ut pengar till dom rika och välbärgade i vårat land. Slopandet av förmögenhetsskatten resulterar i att en person med en förmögenhet på en och en halv miljon får en skattesänkning på 22’500 kronor. Dessutom har fastighetsskatten slopats och ersatts av en betydligt lägre fast avgift. Dessa är reformer som på inget sätt hjälper oss studenter i vår utsatta situation, om man inte råkar vara student och samtidigt äger en större fastighet och har en avsevärd personlig förmögenhet!

 Nu går oppositionen ut starkt och lovar att satsa stort på studenterna. Man viftar vilt med höjningar av studiemedlen på mellan 375 och 1200 kronor. Men dessa opportunistiska utspel faller platt till marken när man tar en närmare titt på de studiemedel som utdelats av den socialdemokratiska minoritetsregeringen under dess senaste två regeringsperioder.

Åren 1998 till 2006 ökade studiemedlens reella värde men ynka två hundra kronor och detta trots att priset på t.ex. Studentbostäder ökade betydligt kraftigare.

Vi studenter måste själva ta upp kampen för våra rättigheter. Vi måste kräva ett skäligt studiemedel som till fullo består av bidrag och inte likt dagens studiemedel som till största delen består av ett lån. Vi måste organisera oss och tillsammans göra våra röster hörda för ett rättvist och socialistiskt samhälle i vilket alla ges samma möjligheter och har samma rättigheter.

 

Emil Willeson   

SST-Göteborg    

 


Gå med i Socialistiska Studenter

Ta kamp för Rättvisa och Socialism

Gå med i Socialistiska StudenterMot klasklyftor

Det kapitalistiska systemet befinner sig i kris. Återigen avslöjas kapitalismen som ett icke fungerande samhällssystem. Studenter måste delta i kampen mot de växande klassklyftorna, mot rasism och diskriminering såväl på som utanför universitetet.

För att bryta marknadens diktatur krävs en kamp för att storföretag och banker förs över i samhällets ägo, under demokratisk arbetarkontroll.

Detta skulle möjliggöra ett användande av resurser efter människors behov och inte efter företagens profitjakt. Socialistiska Studenter kämpar för ett socialistiskt samhälle.


ISR/Socialistiska Studenters antikapitalistiska demonstration i England

Studielön inte studielån

Studenter har tappat 40 procent av sin köpkraft under 90 talet, när det nödvändigaste utgifterna betalats, detta visar en studie från Förenings Sparbanken. Främst är det boendekostnader som ökat. Nedskärningarna har inneburit att möjligheten att studera försämrats och den sociala snedrekryteringen ökat.

 • 10 procent av barn från arbetarhem fortsätter studierna
 • 50 procent av barn till högre tjänstemän fortsätter studierna.

Socialistiska Studenter kräver en upprustning av utbildningen och studielön istället för studielån. Studielön skulle ge studenter en ekonomisk trygghet, det skulle minska den utbredda sociala snedrekryteringen. Det skulle också leda till mindre löneskillnader i arbetslivet då borgarnas argument om att högavlönade har studieskulder försvinner."


Socialistisk sommarskola som hålls varje år

Bostad åt alla

Svårigheten att få en lägenhet ökar för studenter som får bo trångt tillsammans, hyra dyrt i andra hand eller helt enkelt välja bort att studera. För de som lyckas få en bostad ökar priserna markant. De senaste 10 åren har hyrorna på studentbostäder ökat väsentligt, medan studiemedlet inte har följt med i utvecklingen. I studentstäderna ser utvecklingen likadan ut.

•·        Hyrorna  har gått upp 30 procent

•·        Studiemedlet har bara gått upp 10 procent

Idag blir bostäder i allt högre grad en handels och spekulationsvara. I de attraktiva områdena i storstäder försvinner hyresrätter till förmån för bostadsrätter. Rätten till en egen bostad har blivit en klassfråga. Makten över bostäderna har flyttats till bostadsbolag som sätter det ekonomiska intresset först. Bostadsrätterna dominerar vissa områden vilket leder till en ökad segregering. Allmännyttan säljer ut sina bostäder och allt färre bostäder når bostadsköerna. Det är därför arbetares och studenters gemensamma intresse att ta strid för bra och billiga bostäder åt alla.


Vinterläger i Stockholm för Socialistiska Studenter

För Rättvisa och Socialism

Dagens kapitalistiska "marknad" ökar klassklyftorna och orättvisorna i hela världen. Spekulationen och profitjakten leder till diktatur, kriser, krig och katastrofer. Regeringar sattsar mer på vapen och krig än på skola och utbildning. Mot detta ställer Socialistiska Studenter kamp för internationell socialism, demokratisk planering av resurserna där människors och miljöns behov styr.


Studentprotester i Iran


ISR - International Socialist Resistance

ISR är en kämpande organisation som kämpar för ett rättvist och socialistiskt samhälle. ISR är öppen för alla som idag vill kämpa mot nedskärningar och privatiseringar, för alla de som vill bekämpa

USA-imperialismens krig, för de som anser att EU och dess Fort Europa måste rivas, för de som vill stoppa kvinnoförtrycket och ta kamp mot nazism och rasism.


Socialistiska studenter i Ryssland

Elevkampanjen

Socialistiska Studenters systerorganisation här i Sverige är Elevkampanjen som riktar sig till elever i grundskolan. Elevkampanjen fungerar som en fackförening för skolungdomar och är mest känd för Vägra Kallas Hora kampanjen som de driver mot sexuella trakasserier.Elevkampanjen och Socialistiska Studenters årliga sommarläger

Socialistiska Studenter står för:

  

Nej till nedskärningar på utbildning och fritid

Studielön inte studielån

Kamp mot kvinnoförtryck

Krossa rasismen

Återinför rätten till asyl

Uppror mot kapitalets EU och EMU

Nej till USA:s krig mot världens fattiga

För internationell socialism


Socialistiskt alternativ behövs

Tusentals arbetare och tjänstemän hotas av avsked. Prognoserna pe­kar nu på nolltillväxt i svensk ekonomi nästa år.

Men högerregeringen ler glatt och vinkar in i kamerorna. Den har just lovat att ställa upp med 1 500 miljarder kronor i garantier till bankerna.
I det nya högersamarbetet ska finansminister Anders Borg ha en arbetsgrupp för "en ansvarsfull ekonomisk politik". Men folk kommer inte att glöm­ma att det är just högern och kapitalisterna som har skapat den kris som nu skakar världsekonomin. För bara ett år sedan lejde privatiseringsminister Mats Odell finansvalpar från ökända Carnegie och Morgan Stanley för att säl­ja ut statliga företag, inklusive bolåneinstitutet SBAB och statens andelar i Nor­dea.
I Agenda i SVT i söndags nickade Odell när reportern sa att alla vetat att en lågkonjunktur var på väg i Sverige. Men det är inte sant. Finansminister Anders Borg trodde så sent som för ett år sedan att Sveriges ekonomi skul­le växa med 3,2 procent under 2009. Bara för en månad sedan var regeringens prognos 1,5 procent för nästa år.

Nu säger både Konjunkturinstitutet och flera and­ra prognoser, senast Dan- ske Bank, att det blir nolltillväxt. Arbetslösheten kommer att öka till 9 procent, tror Danske Bank. Men åtskilligt pekar på att det kan bli ännu värre. Krisen i resten av Europa kan dämpa exporten från Sverige mer än i prognoserna. Och särskilt krisen i Baltikum, där de svenska storbankerna är ansvariga för en enorm spekulationsbubbla, är en tidsinställd bomb.

Men krisen är också politisk. Socialdemokraternas Thomas Östros och Mona Sahlin har tävlat om att berömma regeringens agerande under krisen. Östros förklarade sig vara nöjd med "dialogen" med Borg och Odell. Inte heller socialdemokraternas budget skiljer sig dramatiskt från högerns, båda minskar kraftigt den offentliga sektorns andel av ekonomin, visar en analys i tidningen ETC.
Fackföreningarna, som borde ta strid för jobb och mot nedskärningarna, har hittills inte reagerat alls på krisen.

Det behövs ett socialistiskt alternativ. Banker och storföretag måste förstatligas under demokratisk kontroll istället för det stöd till direktörerna som vanligt folk kommer att få betala. Behovet av ett kämpande arbetarparti med en socialistisk politik är akut. Socialistiska Studenter vill se uppbygget av ett nytt socialistiskt massförankrat arbetarparti. Ett sådant parti skulle vara dels ett samarbete av den befintliga radikala vänstern men framförallt av nya skikt kämpande grupper som i dagsläget inte är medlem i något parti eller organisation.

SST deltar i protest mot högerregeringen

Protestdag mot högerpolitiken

Demonstrera mot regeringen den 16 september

Tisdagen den 16 september öppnar riksdagen efter tre månaders sommarlov. Precis som i fjol genomförs då en protestdag mot högerpolitiken.

Samtidigt som högeralliansens attacker på sjuka, arbetslösa och arbetare har fortsatt, har nu också den ekonomiska krisen nått Sverige. Det är därför om möjligt ännu mer angeläget med massiva protester i år.
28 000 fler är arbetslösa än för ett år sedan. 24 000 varslades om avsked un­der första halvåret, en ökning med 62 procent. En- bart i Västerbotten öka­de antalet varslade från 192 första halvåret 2007 till 535 samma period i år. Och nu ökat takten.

Medan de rika, spekulanterna och storföretagen håvat in miljarder under "de goda åren" fram till nu så står arbetarfamiljerna sämre rustade än på länge. En halv miljon löntagare har lämnat a-kassan sedan valet 2006. Många familjer har stora lån. Underskotten kommer också snabbt inom kommuner och landsting, med hot om fortsatta nedskärningar trots nedgången.

Högerns nyliberala politik gör fiasko. Men Mona Sahlin (s) är trots det beredd att göra upp med högern om t ex skolan och större delen av högerns skattesänkningar. Nu behövs ett arbetaralternativ, som kämpar mot högerpolitik, mot rasism och för att de rika och storföretagen ska betala.

Septemberalliansen som arrangerar demonstrationen i stockholm den 16 september kämpar mot ▼

 • Attackerna på de sjuka och sjukförsäkringen.
 • Raseringen av a-kassan och trakasserierna av de arbets-lösa.
 • Angreppen på allmännyttans hyresrätter.
 • Den nya reaktionära skolpolitiken.
 • Privatiseringen av vård, skola, omsorg och statliga företag.
 • EG-domstolens attacker mot kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna att bekämpa     social dumpning.
 • Övergreppen på asylrätten och de papperslösa.
 • Den nya imperialistiska utrikes- politiken och Nato-samarbetet.
 • ­Hoten mot strejkrätten från EU och LO:s och PTK:s förhand-lingar med Svenskt Näringliv.
 • FRA och övervakningssamhället.

Sommar Sol Socialism

Den 1-6 juli organiserar Socialistiska Studenter, Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna årets Socialistiska Sommarläger. Politik, debatter, föreläsningar, sol, bad, fotmoll bastu, lägereld och mycket mycket mer.

Anneli Brusved, Socialistiska Studenter Göteborg ger sin bild av lägret.

- Jag var med förra året och det var kul. Härligt med alla mäniskor och att uppdatera sig politiskt. Det är roligt och lärorikt. Sen är det inspirerande att höra vad andra har gjort under året. Åk på lägret du med.

Anmäl dig hos
elevkampanjen@socialisterna.org
09 605 94 01

Bilder från sommarlägret 2007

Lina Törnblom Elevkampanjens ordförande talar mot rasism och nedskärningar


Glest vid frukostbordet,  många verkar ha sjungt vid lägereleder lite för länge :)


Samtidigt som några badar och spelar fotboll pågick en diskussion om HBT frågor och hur kampen bör föras.

Utkast: International Socialist ...

  
International Socialist Resistance  -  Socialistiska Studenter

Gå med redan idag 

Göteborg:        0739 63 04 83

Stockholm:     08-724 99 62

Luleå:               0920-220 874
Umeå:              090-19 47 34
Piteå:                0709 93 99 94


Socialistiskt Sommarläger

Sommar Sol Socialism

Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Studenter och
Elevkamapnjen håller gemensamt  SOMMARLÄGER 1-6 juli
 • Seminarier
 • Debatter
 • Sol, Bad, Grill  
 • Fotboll/Volleyboll
 • internationella gäster

För anmälan ring: 08-724 99 62 eller maila: rs@socialisterna.org

Gå med i socialistiska studenter

Gå med i socialistiska studenter

ring 031 - 7153309

sms 0739630483


489199-3


Gå med i Socialistiska Studenter

489199-2

Välkommen till min nya blogg!


Nyare inlägg
RSS 2.0